Epilog sudskog procesa nakon stradanja četiri mladića na PK Dubrave

Nakon velike tragedije i nesreće u PK Dubrave, koja je odnijela četiri mlada života 21.februara 2015.godine poginuli su Alem Dedić (22), Reuf Alibašić (28), Adel Šehić (27 ) i Edin Herić (18).

Danas je Općinski sud Živinice izrekao presudu, nakon što je 2016.godine potvrđena optužnica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv šest odgovornih osoba iz Rudnika „Kreka“ Tuzla, odnosno sa Površinskog kopa Dubrave koji je u sastavu ovog rudnika, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje zaštitnih naprava na radu počinjeno iz nehata. Tužilaštvo je nakon nesreće u kojoj su smrtno stradala četiri mladića pri otkopavanju uglja na PK Dubrave u februaru 2015. godine provelo detaljnu istragu, uključujući i obimno rudarsko i geološko vještačenje, te podiglo optužnicu protiv odgovornih lica.

Danas se ispred Općinskog suda Živinice okupio veći broj rodbine i prijatelja stradalih mladića tog kobnog dana februara 2015.godine.Saznajemo da je Općinski sud Živinice izrekao prvostepenu presudu protiv šestorice optuženih PK Dubrave i to od 2 do 3,6 godine zatvora.

Nakon što je izrečena presuda otac stradalog Edina Herića-Mirsad Herić je rekao:

“Djelimično smo zadovoljni presudom, mada smo sumnjali prije izricanja presude zato što znamo šta se dešava u BiH posljednjih godina kod ovakvih slučajeva.Niko nije odmah po obrušavanju zemlje tog tragičnog dana pritekao u pomoć da se pokušaju spasiti životi tih mladih osoba, te otuda krivnja svih koji su se tako ponašali tokom nesreće, a i prije”.

Podrška roditeljima stradalih mladih ljudi na PK Dubrave bio je Davor Dragičević, koji se bori duži niz godina za pravdu u slučaju svog stradalog sina Davida, ovom prilikom je rekao:

“Ja uvijek podržavam ovakve slučajeve.Građani BiH treba da znaju da mi nemamo nikakvih problema jedni između drugih, već imamo protiv institucija koje ne rade u interesu svojih građanma, već u interesu kriminalaca koje ne procesuiraju, što najboje govore slučajevi Dženana Memića i Davida Dragičevića.Zato pozdravljamo današnju presudu Opštinskkog suda Živinice, mada je presuda trebala biti oštrija”./Š.G./

Općinski sud Živinice:Objavljujemo u cjelosti današnju osuđujuću presudu za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine

Općinski sud u Živinicama, dana 14.11.2023. godine u 14,00 sati, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 33 0 K 069332 16 K, kojom su optuženi Zonić Suad, Muhtarević Sakib, Halilčević Sakib, Brčaninović Asim, Šljivić Nedim i Delić Mirad oglašeni krivim što se u vremenskom periodu od 11.11.2014. godine pa sve do 21.02.2015. godine, i to: optuženi Zonić Suad koji je u tom periodu bio izvršni direktor za proizvodnju i održavanje rudnika “Kreka” doo Tuzla, Muhatarević Sakib koji je u tom periodu bio rukovodilac rudnika Dubrave, Halilčević Sakib koji je u tom periodu bio tehnički rukovodilac rudnika Dubrave, Brčaninović Asim koji je u tom periodu bio rukovodilac službe zaštite na radu rudnika Dubrave, Nedim Šljivić koji je u tom periodu bio tehnički rukovodilac BTK u rudniku Dubrave i Delić Mirad koji je u tom periodu bio tehnički rukovodilac BTO u rudniku Dubrave, nisu pridržavali propisa o tehničkim pravilima prilikom izvođenja rudarskih radova i zaštitnih mjera, čime su počinili krivično djelo – Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine – iz čl. 328. stav 4. u vezi sa čl. 325. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Sud je optužene za počinjeno krivično djelo osudio na kazne zatvora i to: Zonić Suada na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, Muhatarević Sakiba, Halilčević Sakiba i Brčaninović Asima na kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, Šljivić Nedima i Delić Mirad na kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, a pored navedenog, sud je, primjenom člana 76. st. 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine prema optuženima izrekao sigurnosnu mjeru – Zabrana obavljanja dužnosti – u trajanju od po 3 (tri) godina, počev od dana pravosnažnosti presude, i to: Zonić Suadu, zabranu obavljanja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i održavanje rudnika Kreka doo Tuzla, Muhatarević Sakibu, zabranu obavljanja dužnosti rukovodioca rudnika Dubrave u Dubravama, Halilčević Sakibu, zabranu obavljanja dužnosti tehničkog rukovodioca rudnika Dubrave, Brčaninović Asimu, zabranu obavljanja dužnosti rukovodioca službe zaštite na radu rudnika Dubrave, Šljivić Nedimu, zabranu obavljanja dužnosti tehničkog rukovodioca BTK u rudniku Dubrave, i Delić Miradu, zabranu obavljanja dužnosti tehničkog rukovodioca BTO u rudniku Dubrave.

Nadalje, sud je primjenom čl. 212. st. 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, nasljednike oštećenih, Dedić Alema, Herić Edina, Šehić Adela i Alibašić Reufa, sa ostvarivanjem imovinsko pravnog zahtjeva u cjelosti uputio na parnični postupak.

Sud napominje da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke i branioci imaju pravo žalbe./Općinski sud Živinice/