Glas zajednice: „Vizija do 2050.” i održiva budućnost Banovića

Banovići (Bosna i Hercegovina), 2.novembar 2023. -Nakon općina/opština Breza i Ugljevik te Grada Živinice, forum „Vizija do 2050.“ održana je i u četvrtoj pilot lokalnoj zajednici programa „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine (BiH SuTra)“Općini Banovići. Forum je izazvao veliko interesovanje i posjećenost, te je bio prilika da sve zainteresovane strane i građani podijele svoju viziju budućnosti Općine Banovići do 2050. godine i učestvuju u oblikovanju budućnosti ne ostavljajući nikoga po strani.

Općina Banovići uveliko se oslanja na eksploataciju uglja, što je čini posebno ranjivom na izazove koje donosi energetska tranzicija. Prepoznajući ove izazove, Općina je poduzela proaktivne korake tražeći podršku međunarodnih institucija. Glavna poruka koja se ističe tokom  saradnje sa partnerima je da se život nastavlja i nakon prestanka eksploatacije uglja. Pravedna tranzicija zahtijeva strateško opredjeljenje i jasne planove za korištenje sredstava dodijeljenih posebno za ovu svrhu.

Događaj je otvorio Bego Gutić, načelnik Općine Banovići. Gospodin Gutić je istakao da Općina Banovići, u saradnji sa Štokholmskim institutom za okoliš (SEI) i Ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini, učestvuje u programu „BiH SuTra“ koji podrazumijeva dvije faze.„Prva faza usmjerena je na edukaciju, dok druga faza uključuje saradnju sa SEI-om na razvoju projektne dokumentacije za dva predloženaprojekta. Prvi projekat ima za cilj poboljšanje vodosnabdijevanja kroz izgradnju primarne vodovodne mreže u općini Banovići. Drugi projekat je transformacija sistema grijanja u Banovićima, kroz zajednički rad sa SEI-om“, rekao je g. Gutić.

Gutić je istaknuo i kako je forum „Vizija do 2050.” poslužio kao edukativna platforma za podizanje svijesti građana o trendovima energetske politike koje definiše Europska unija, poput dekarbonizacije i provedbe Zelene agende. Forum je potaknuopragmatične dijaloge, pružajući prilikuučesnicima, uključujući predstavnike vladinog i nevladinog sektora, da identifikuju prioritetne probleme sa kojima se suočava Općina Banovići. Kroz aktivan angažman i participativne vježbe, lokalna zajednica je pokazala nadu u bolju budućnost.

Učesnici foruma su poseban naglasak stavili na turističke potencijale Banovića.

Svi bi željeli da Bosna i Hercegovina bude najbolja, zemlja u kojoj svi lijepo živimo i uživamo u njenim blagodatima, uključujući i osobe sa invaliditetom. Lično, ja budućnost Banovića vidim u turizmu. Vjerujem da su Banovići spremni za tranziciju iz rudarskog područja u potpuno zelenu turističku destinaciju“, rekao je Hajro Bečić, predsjednik Streljačkog invalidnog kluba Banovići.

Inicijativa „Vizija do 2050.“ predstavlja prvu programsku aktivnost nakon zvaničnog predstavljanja programa „BiH SuTra“ i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju (MoU) u septembru 2023. godine u Sarajevu. Program ujedinjuje predstavnike četiri pilot lokalne zajednice, uključujući Banoviće, Brezu, Ugljevik i Živinice, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ambasade Švedske u BiH (Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida).

Općina Banovići je kreiralaonline anketu, kako bi osigurala aktivno učešće građana. Ova digitalna platforma omogućava onima koji nisubili u mogućnosti prisustvovati forumu da daju svoje prijedloge, osiguravajući da kolektivna snaga i iskustvo zajednice oblikuju njenu budućnost.

Prijedlozi i komentari prikupljeni tokom foruma i online ankete biće integrisani u opsežni dokument „Vizija do 2050.” Ovaj “živi” dokument predstavljat će temelj Tranzicijskog plana Općine Banovići, čije usvajanje je planirano krajem ljeta 2024. godine. Plan će definisati konkretne mjere, aktivnosti i izvore finansiranja za predložene inicijative, podržane od strane programa “BiH SuTra” tokom sljedećih osamnaest mjeseci.

Forumom„Vizija do 2050.” u Općini Banovići završena je serijaforuma u pilot lokalnim zajednicama u okviru programa „BiH SuTra”.

Više o programu „BiH SuTra“

„BiH SuTra“ podstiče lokalni pristup od dna prema vrhu u izradi planova tranzicije i provođenju sveobuhvatnih politika tranzicije u rudarskim područjima širom Bosne i Hercegovine. Opšti cilj je pružanje podrške BiH u procesu dekarbonizacije i izgradnji ekološki održive budućnosti, te usklađivanje ovih procesa sa drugim razvojnim prioritetima. „BiH SuTra“ će osposobiti zainteresovane strane da utvrđuju i provode strategije za smanjenje emisija, jačaju inovativne tehnologije i pristupe, kao i da izrađuju ambiciozne, ali ostvarive politike.

Banovići, Breza, Ugljevik i Živinice, četiri jedinice lokalne samouprave, su pilot područja za ovaj program, sa ukupnim brojem stanovnika od oko 105.000. Ove jedinice će služiti kao inspiracija i model za druga rudarska područja u BiH.

Program finansira Ambasada Švedske u BiH(Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida), a provodi ga globalno poznati ekološki think tank, Štokholmski institit za okoliš (SEI).

Za više informacija posjetite:bihsutra.ba./Azra Karačić/