HO Horizonti:Saopštenje za medije

Žene u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravno uključene u procese odlučivanja. Broj imenovanih i izabranih žena u organima vlasti je nesrazmjeran njihovom broju u ukupnoj populaciji od 51,02 %. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u javnom i političkom životu, donosioci političkih odluka su većinom muškarci. Žene su i dalje na marginama političke moći. Politička zastupljenost žena u bosanskohercegovačkoj politici nije zadovoljavajuća.

Dana 17.09.2022. godine (subota) sa početkom u 12:00 časova, uprkos kišnom vremenu, aktivistice Udruženja „HO HORIZONTI“ održale su uličnu akciju u gradu Živinice.

Na uličnoj akciji podjeljeni su građanima/građankama promotivni materijal o trenutnom položaju žene u bosanskohercegovačkom društvu i kako je svaka kategorija žena ugrožena (domaćice, nepriznat rad; nezaposlene žene, trpe diskriminaciju zbog materinstva i strosne dobi; žene sa invaliditetom, nemogućnost zaposlenja bez obzira na njihove mogućnosti rada; samostalne roditeljke, nedovoljna podrška društva i države za njen bolji status itd).

Svaki izbori se ponavljaju tako što muškarci zauzimaju gotovo sve odgovorne funkcije. Kada bi na nekim od tih položaja bio veći broj žena lakše bi se riješavali problemi, počevši od mjesne zajednice pa sve do državnog nivoa.

Cilj ove aktivnosti bio je ukazati važnosti izlaska na izbore. Aktivistice su se potrudile građanstvu predstaviti važnost glasanja za žene i da žena treba biti više u javnom i političkom životu. Značaj tog cilja i za žene a i društvo u cjelini, nameće potrebu ozbiljnog, kontinuiranog, posvećenog rada na promociji ove ideje, osnaživanju žena i povećanju njihove prisutnosti i uticaja u javnom životu.

Ulična akcija održana je u sklopu projekta „Ženski politički aktivizam u Tuzlanskom kantonu“ koji je podržan od Heinrich Böll Stiftung.Cilj projekta je jačanje ženskog političkog aktivizma u Tuzlanskom kantonu./Ena Džambić/