Inicijativa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja

Sarajevo, 18. novembar 2022. – Sastanak Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja rezultirao je usvajanjem inicijativa koje treba da doprinesu unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja.Ova grupa konstituisana je u septembru u Sarajevu, okupljanjem stručnjaka iz različitih sektora i sa različitih nivoa vlasti sa zajedničkom misijom da unaprijede srednje stručno obrazovanje u Federaciji Bosne iHercegovine.

Nalazi Analize federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu koja je predstavljena na sastanku poslužili su kao osnov za utvrđivanje inicijativa za dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodaku pravcu predviđanja poreskih olakšica za prihode koje ostvare učenici u vezi sa praktičnom nastavom i ferijalnom praksom.Utvrđena je iinicijative za prilagođavanje rješenja Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima koji zabranuje izvođenje ovog vida nastave na mnogim poslovima koji ne predstavljaju stvarne rizike po zdravlje učenika.Tačnije, donošenja novog propisa koji bi na adekvatniji način definisao na kojim poslovima učenici ne mogu obavljati praktičnu nastavu i ferijalnu praksu.

Međukantonalna fokus grupa utvrdila je i inicijativu za izradu odluke o osnovici, načinu obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučajeve povrede na radu i profesionalnih bolesti tokom praktične nastave odnosno praktičnog rada u vezi s nastavom, te je namjera u narednom periodu okupiti kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja i kantonalna ministarstva obrazovanja radi izrade jedinstvenog teksta ove odluke u svim kantonima, a u cilju omogućavanja provedbe Zakona o zdravstvenom osiguranju koji predviđa obavezu uplate „posebnih“ doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti tokom praktične nastave.

Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDKi predsjedavajuća Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja istakla je značaj zajedničkog djelovanja prema nadležnim institucijama u narednom periodu: ”Rješavanje identificiranih problema u izvođenju praktične nastave i ferijalne učenika srednjih stručnih škola u FBiH, je zahtjevan proces i zato je neophodno sinergijsko djelovanje, te razmjena znanja i iskustava stručnjaka različitih sektora i sa različitih nivoa vlasti, da bi se kreirale zajedničke inicijative za donošenje novih ili unapređenje postojećih federalnih propisa, a koji se direktno ili indirektno tiču srednjeg stručnog obrazovanja.Nakon što uputimo danas kreirane inicijative prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politikei Federalnom ministarstvu finansija, inicirat ćemo organizaciju sastanaka sa predstavnicima pomenutih ministarstava, na kojima bi razmatrali upućene im iniciative, u cilju njihove konkretizacije.Realizacijom planiranih aktivnosti članova Međukantonalne fokus grupe, predstavnikakantonalnih ministarstava za obrazovanje i kantonalnih zavoda za zdravstvenog osiguranja, u narednom periodu, stvarat ćemo pretpostavke za implementaciju Zakona o zdravstvenom osiguranju koji predviđa obavezu uplate „posebnih“ doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti tokom praktične nastave, a što će biti i glavna tema slijedećeg sastanka Grupe.

Naglasivši da neka od pitanja prevazilaze nadležnosti kantonalnih institucija, Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog Kantonarekla je:”Osnovni cilj je predstaviti predmetnu analizu s ciljem informisanja članova Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i šire javnosti o rješenjima federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu i postizanja jednakog nivoa razumijevanja prepreka u realizaciji praktične nastave te diskusija o mogućim načinima prevazilaženje tih prepreka. Postojećim zakonskim okvirom riješili smo korake koji su se odnosili na obrazovanje kao i neke druge koje je bilo moguće provesti na nivou Zeničko-dobojskog kantona te smo kao primjere dobre prakse jedini u federaciji BiH pokrenuli inicijativu i stvaranje preduslova za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje učenika na praktičnoj nastavi, dok pitanje zdravstvenog (sanitarnog) nadzora, poreskog tretmana naknada kao što je topli obrok i sl. predstavlja prepreku koracima koji prethode potpunom prelasku na dualno organizirani sistem obrazovanja, a nisu u nadležnosti bilo koje obrazovne vlasti. Vjerujemo da ćemo zajedničkim djelovanjem članova Međukantonalne grupe u Federaciji BiH i našom čvrstom saradnjom unaprijediti srednje stručno obrazovanje sa ciljem kvalitetne implementacije trenutnih zakonskih rješenja ili njihovih izmjena i dopuna da bi se otklonile prepreke za naredne korake prelaska na dualno organizirano srednje stručno obrazovanje.”

Analiza federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu je prvi dokument koji je sistematizirao federalne propise od značaja za izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, te dao pregled mišljenja nadležnih organa o primjeni tih propisa.

„Mnogobrojni propisi na nivou FBiH iz različitih oblasti regulišu pitanja značajna za izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse. Javila se potreba za izradom analize tih propisa s ciljem da se otklone postojeće nejasnoće u vezi sa njihovom primjenom i ukaže na određene pravne praznine. Odgovori na pitanja koja su kao sporna identificirali partneri iz privatnog i javnog sektora sadržana su u ovoj analizi – primjera radi: status učenika tokom izvođenja praktične nastave i ferijalne prakse, zaštita na radu, doprinosi za obavezno osiguranje učenika, poreski tretman prihoda koji ostvare učenici, inspekcijski nadzor nad poslovnim subjektom kod kojeg učenici izvode praktičnu nastavu i ferijalnu praksu i mnoga druga. Imajući u vidu kompleksnost navedenih pitanja, sinergija i međusektorska saradnja na različitim nivoima vlasti je ključ njihovog razumijevanja i rješavanja. “ – rekla je Ena Kunić, savjetnica na projektu „Stručno obrazovanje u BiH“.

Privredna komora ZDK od septembra 2020. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK sprovodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja, a današnji sastanak i uspostavljanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja jedan su od važnijih koraka u tom procesu.

Ove aktivnosti podržao je projekat „Stručno obrazovanje u BiH“ koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i SR Njemačke./Dobrila Močević/