Kolegij Općinskog vijeća o paušalima

Danas je održana vanredna sjednica Kolegija Općinskog vijeća Živinice, a na dnevnom redu razmatrani su zahtjevi za preispitivanje Odluke o radnom vremenu u oblasti usluga i trgovine, te Odluke o visini mjesečnih novčanih primanja općinskih vijećnika.

Kada je riječ o preispitivanju Odluke o radnom vremenu u oblasti usluga i trgovine rečeno je kako građani u užem dijelu grada sve više protestuju o uznemirenosti koja dolazi zbog glasne muzike u noćnim satima koja dolazi iz kafana u stambeno poslovnim objektima.Prisutni su bili složni u ocjeni da tokom ljetnih mjeseci vlasnici kafana mogu raditi do jedan sat iza pola noći, s tim da muzika prestaje u ponoć.Na inspekcijskim službama je da utvrde da li glasnoća muzike prelazi okvire dopuštenog i koja ne bi trebala biti smetnja građanima, za razliku od onih kafana i restorana koji se nalaze na periferiji, gdje u okolini nema stambenih objekata.

“U mojoj zgradi ima jedna konoba i sustanari zahtjevaju da se dovede u red onako kako je to propisano.Osim što je muzika preglasna gosti te konobe se parkiraju na već zakupljen parking od strane stanara, tako da i tu imamo problematiku koju trebamo riješiti”, rekao je vijećnik Fehim Šljivić.

Kada je riječ o preispitivanju Odluke o visini mjesečnih primanja/paušala/ vijećnika, o tome se vodila žustra rasprava. U javnosti i medijima je pisalo kako su vijećnici povećali paušale na 1300 KM, što, prema riječima predsjedavajućeg OV Naila Jusića i prisutnih vijećnika na sjednici Kolegija, nije tačno.

Predsjedavajući OV Živinice Nail Jusić o tom problemu i visini paušala kaže:

“Na zahtjev načelnika Samira Kamenjaković danas smo zakazali vanrednu sjednicu Kolegija OV Živinice i odmah da kažem da je nastao veliki nesporazum jer nije donesena odluka da paušali vijećnika iznose 1300 KM.Na poršloj sjednici Općinskog vijeća bilo je riječi da paušali vijećnika iznose onoliko koliko je prosjek plata u općini Živinice i taj paušal će biti manji od sadašnjih 960 KM.Ovdje je očito došlo do različitog tumačenja prosječne plate, koji prijedlog smo usvojili bez isticanje cifre.Ovo što je načelnik rekao da trebamo preispitati Odluku o povećanju paušala uopšte nije tačna.Mi pozivamo načelnika da se vrati u okvire svog djelokruga rada, da se izbori za uredno vodosnabdijevanje grada, da uvede centralno grijanje i smanjimo zagađenje zraka, a ne da plasira ovu netačnu informaciju.Mislim da bi bilo bolje da je objasnio kako je došao do svoje plate koja je jednaka plati predsjednika Federacje BiH.Podsjećam da Općinsko vijeće radi transparentno i da je Odluku o usvajanju Budžeta za tekuću godinu donijelo za 19 minuita, te zato tražimo i od drugih da se ponaša u skladu sa zakonskim i drugim propisima”, istakao je Jusić.

Vijećni Nusret Mamić takođe poriče da se govorilo o krajnjoj cifri koliki treba biti paušal:

“Mi osuđujemo objave u medijima o visini paušala, koje su potpuno netačne.Nisam bio na toj sjednici, ali sam okaljan tom viješću iz medija.Sigurno da će novim obračunom, paušal vijećnika biti manji od sadašnjeg, a nikako 1300 KM.Sve je nastalo zbog različitog tumačenja prosjeka plata u općini, a kod nekih je pravagnulo mišljenje da se radi o većim paušalima, što nije tačno”.

Fahrudin Vejzović:

“Klub SDA nije bio za povećanje paušala, već smo podržali prijedlog vijećnika Nusreta Šabanovića da se smanji na 750 KM.Međutim, to što se desilo niko nije pravilno objasnio koliki je prosjek plata u općini, a u javnosti je iznijeto da se radi o prosjeku od 1300 KM, što nije tačno i mi ćemo na narednoj sjednici OV 11.juna otkloniti sve nedoumice”.

Fehim Šljivić:

“Podržavao sam prijedlog da paušli iznose 750 KM, dakle da se smanji i ja sam mislio da je to sve tako i riješeno.Ali, kada sam vidio šta mediji pišu to me je jako pogodilo.Poznato je da ja veći dio paušala izdvajam za humanitarne potrebe, a siguran sam da niti jedan vijećnik ne bi glsao za paušal od 1300 KM”.

Načelnik dr.Samir Kamenjaković:

“Preslušao sam video zapis sa sjednice na kojoj je donesena Olduka o visini paušala i to u prisustvu sekretara Općinskog vijeća.Dato je objašnjenje da se radi o prosjeku plata općinskih službenika u iznosu od 1300 KM, te sam zato tražio da se ta Odluka preispita i da paušali ne mogu biti tako visoki”.

Na kraju veoma žučne rasprave koja je vođena danas na vanrednoj sjednici Kolegija OV Živinice, zaključeno je da stručne službe za 11.juni pripreme preciznu informaciju o prosječnoj plati zaposlenih u općini, kako bi se problem razriješio na sjednici već pomenutog datuma./Š.G./