Konzorcij logistike BiH:Saopštenje za javnost

KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE i INSTITUT ZA RAZVOJ IZVRSNOSTI U LOGISTICI,
KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE

OPERATIVNO SJEDIŠTA KONZORCIJUMA JE NA CIJELOJ TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE

www.logistika.ba
Email: info@logistika.ba +387 65 537 211
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani
,
KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE predstavlja neprofitno okupljanje i udruživanje pravnih subjekata,
transportnih, logistički i špediterskih provajdera da kroz kooperaciju, koordinaciju i kompeticije, sarađuju u konzorcijumu sa ciljem promovisanja i zaštite zajedničkih interesa i učešća u zajedničkoj aktivnosti sa ciljem jačanja konkurentnosti, optimizacije troškova i poboljšanje poslovanja unutar i van Bosne i Hercegovine.
Obraćamo Vam se u ime grupacije međunarodnih drumskih prevoznika Bosne i Hercegovine, kao nosilaca više od
93% usluga cjelokupnog prevoza u razmjeni sa Evropskom unijom, koji zapošljavaju više od 47000 radnika, koji ispunjavaju sve uslove propisane uslove EU direktivama i povelje CEMT kvaliteta, ali su izloženi diskriminatorskom odnosu kontrolnih organa u EU.

Primorani smo da upoznamo i upozorimo javnost o problemima u drumskom/cestovnom transportnom sektoru, te sa posljedicama za privrednike u Bosni i Hercegovini. Ukoliko u narednih deset dana ne dobijemo odgovore, rješenja i aktivnosti na otklanjanju diskriminacije, operativnih problema, neminovno je razmatranje i radikalnih mjera, za koje se iskreno nadamo neće doći, a to je i totalni kolaps lanaca snabdijevanja u ulazno izlaznim ili uvoznoizvoznim putanja.

KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE

TRAŽIMO ODGOVORE, MJERE I AKTIVNOSTI NA SLJEDEĆA PITANJA:

Na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije, ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/997 od 16. lipnja 2008. o potpisivanju, u ime Evropske zajednice, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, te ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE (EU, Euratom) 2015/998 od 21. aprila/travnja 2015. o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge
strane i ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/997 od 16. juna/lipnja 2008.o potpisivanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, suprotno članu 59. u koje je decidno naznačeno da za pružanje usluga između Bosne i Hercegovine i EU u pogledu kopnenog drumskog transporta Protokolom 3. Utvrđena je diskriminacija prevoznika iz Bosne i Hercegovine na sljedećim pitanjima sa EU i članicama po sljedećim tačkama:

1. EVROPSKA UNIJA

Profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine, „nije omogućeno izuzeće o boravku više od 90 dana u 180 dana u EU“. Budući da je Bosne i Hercegovina, ispunila sve uslove iz povelje CEMT kvaliteta, te implementacije postupaka i procedura i usklađivanja sa 1071/09 direktivom, što takođe predstavlja diskriminaciju. Zato Vas molimo da razmotrite zahtjeve da se na listu izuzeća uvrste i „profesionalni vozači
motornih vozila“.

Naime, „vozač motornog vozila“ nije turista, već aktivni učesnik lanca snabdijevanja, kako u „uzvodnoj“ tako i nizvodnoj komponenti lanca vrijednosti bilo da je riječ o uvozu robe iz EU, izvozu iz Bosne i Hercegovine ili pružanja usluga prevoza za treće zemlje.

Budući da je pojačana diskriminacija sa početkom 2024 godine, te usporavanja transportnih lanaca, opterećenje prevoza sa troškovima i „zabranama ulaska za vozače motornih vozila“ na periodu od 6 12  mjeseci, neophodno je HITNO, ODMAH otkloniti pogrešan, diskriminatorski tretman zaposlenih vozača u prevozničkim preduzećima Bosne i Hercegovine.
Od 01.01.2024 godine do danas evidentirali smo 194 slučaja zabrane ulaska u EU, te troškova po osnovu prekršaja oko 120 000 eura. Veći dio nije evidentiran. Ova mjera je diskriminatorska i otvoreno je
usmjerena na agresivan način „otimanja vozača“ transfer ka zemljama EU.
Pozivamo Vijeće Ministara da HITNO, odmah preduzme korake u komunikaciji sa predstavnicima EU kako bi na listu izuzeća SPORAZUMA uvrstili ravnopravno sa kabinskim osobljem u vazdušnom saobraćaju uvrstili i vozače motornih vozila, kao ravnopravne učesnike u „lancima snabdiejvanja“ koji su izuzeti kao i drugo kabinsko osoblje.
2. ITALIJA

Takozvana taksa „ACIDiritto fisso“, još uvijek je na snazi za prevoznike iz Bosne i Hercegovine. Poznato jeda prevoznici, u poslednjih pet godina je ukinuta za prevoznike iz Albanije. Pozivajući se na gore navedene članove Sporazuma i Protokola, cijenimo da je opravdano da sa stanovišta zadataka i misije Evropske Komisije „27 država članica Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržava evropsku perspektivu Bosne i
Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine. Zajedno sa međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i
teritorijalnim integritetom zemlje“.
Iako, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EUBiH jasno naglašava da se neće vršiti diskriminacije
izmedju potpisnica, medjutim “de facto”, prevoznici Bosne i Hercegovine i dalje plaćaju ovu taksu.

3. NJEMAČKA

Takozvana taksa za „korišćenje upotrebu puteva u Njemačkoj“, još uvijek je na snazi za prevoznike iz Bosne i Hercegovine. Pozivajući se na navedene članove Sporazuma i Protokola, cijenimo da je opravdano da sa stanovišta zadataka i misije Evropske Komisije „27 država članica Evropske unije u potpunosti i čvrsto
podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa
Solunskom deklaracijom iz 2003. godine. Zajedno sa međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje“.
Razlog ukidanja prema albanskim prevoznicima je bilateralni sporazum. Iako, sporazum od stabilizaciji i pridruživanju EUBiH jasno jasno naglašava da se neće vršiti diskriminacije između potpisnica, medjutim “de facto”, prevoznici Bosne i Hercegovine i dalje plaćaju ovu taksu.
4. FRANCUSKA

Prevoznicima Bosne i Hercegovine zabranjeno je da u rezervoaru imaju više od 200 litara pogonskog goriva. No, prema slobodnom tumačenju kontrolnih organa nije dozvoljeno da iz Bosne i Hercegovine izlazite sa popunjenosti vozila iznad 200 litara?! Ovim slobodnim tumačenjem, prevoznici iz Bosne i Hercegovine su u diskriminatorskom položaju jer se onemogućava da popunom rezorvoara u Bosni i Hercegovini ukoliko
putujemo za Francusku, a za posljedicu imamo dodatne troškove.

5. EVROPSKA UNIJA

Paket mobilnosti koji je na snazi u Evropskoj uniji, a pod uticajem pogrešnog tumačenja, dovodi prevoznike Bosne i Hercegovine u potčinjeni položaj. Naime, prevoznici iz Bosne i Hercegovine nisu u mogućnosti da putem IMI linka za prijavu mobilnosti radnika prijavljuju radnike „profesionalne vozače“. Takođe, najava obaveze plaćanja takse i prijave za profesionalne vozače u narednoj godini će dovesti do kašnjenje i
poremećaja u lancima snabdijevanja.
U nadi da ćete na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije, ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/997 od 16. lipnja 2008. o potpisivanju, u ime Evropske zajednice, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, te ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE (EU, Euratom) 2015/998 od 21. aprila/travnja 2015. o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane i ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/997 od 16. juna/lipnja 2008.o potpisivanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, suprotno članu 59. u koje je decidno naznačeno da za pružanje usluga između Bosne i Hercegovine i EU u pogledu kopnenog drumskog transporta Protokolom 3., djelovati sa mehanizmima na otklanjanju diskriminacija drumskih prevoznika iz Bosne i Hercegovine.Pozivamo da iz svojih nadležnosti reaguju:
-Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine – predjedavajuća Krišto Borjana
-Ministarstvo Komunikacija i Transporta BiH – Ministar Edin Forto
-Ministarstvo spoljne-trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Ministar Staša Košarac
-Ministarstvo vanjskih poslova BiH – Ministar Elmedin Konaković
-Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine – Ministar Nenad Nešić
-Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Nermin Nikšić
-Predsjednik Vlade Republike Srpske – Radovan Višković
-URED EVROPSKE KOMISIJE – SARAJEVO
Ukoliko se ne zaustavi diskriminacija, odliv vozača je neminovan, transportne kompanije neće moći ispunjavati obaveze, troškovi transporta biće uvećani za 1925%. Radikalne mjere i reakcije prevoznika u Bosni i Hercegovini biće po ugledu na Francusku.

Za sve informacije, oko dogovora sastanaka, delegacije, dnevnog reda kontaktirajte nas, putem kontakt telefonom
061779086, 061175000 ili 065 537 211 ili e-mail: info@logistika.ba, odnosno, konzorcijumbhlogistika@gmail.com
S uvažavanjem
KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE
KOORDINATOR prof.dr.Velibor Peulić,dipl. inž.sb.