Međunarodni dan biodiverziteta,22.maj

Povodom 22. maja, Međunarodnog dana biodiverziteta, iz Centra za životnu sredinu upozoravaju nadležne na hitnost primjene aktuelnih međunarodnih obaveza za očuvanje biodiverziteta u Bosni i Hercegovini i  podsjećaju da ove godine svjetski lideri donose novi pravni okvir koji će biti daleko zahtjevniji od postojećeg i po kojem će se države obavezati da zaštite 30% svoje teritorije, a u BiH je trenutno zaštićeno manje od 4% površine.

BiH je još u 2002. godini ratifikovala Konvenciju o biološkoj raznolikosti, međunarodni sporazum sa tri osnovna cilja: očuvanje prirodne raznovrsnosti, održiva upotreba prirodnih resursa i pravična podjela koristi koja proizilazi iz korištenja genetičkih resursa.

„Zabrinjavajuće je da uoči donošenja novog pravnog okvira, u BiH nije primjenjen u praksi niti ovaj postojeći, a njegovi smo potpisnici.Iako smo potpisali većinu međunarodnih dokumenata  koji se tiču zaštite biodiverziteta, sve je ostalo na potpisu. U praksi vidimo da uveliko prevladavaju projekti koji su izrazito štetni. Ipak, ohrabrujuća je činjenica da se u posljednje vrijeme pojavljuje sve više lokalnih inicijativa za zaštitu važnih područja, kao što su rijeka Cvrcka kod Kotor Varoši, ušće rijeke Drine u Savu, rijeka Orlja kod Olova, te Crvene stijene kod Sokoca“, istakla je Nataša Crnković, koordinatorica programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

Prof. dr. Senka Barudanović, naglašava da se priroda BiH nalazi u prelomnom momentu, kada je riječ o njenom daljnjem očuvanju:

„Površina zaštićenih područja je zanemariva, odnosno gotovo 97% površine BiH, uključujući vrijedna prirodna staništa, praktično je otvoreno i nezaštićeno od svih zahvata i uticaja koji proizilaze iz sektorskih djelatnosti. To se odnosi na sektor energetike, saobraćaja, urbanizacije, proizvodnih, prerađivačkih i ekstraktivnih industrija, neodrživi turizam i druge djelatnosti. Uzroci za takvu nezaštićenost leže u opštim karakteristima procesa upravljanja u BiHi sukobima interesa u korištenju prostora. Priroda, međutim, ne može zaštiti samu sebe. Ukoliko želimo da očuvamo njene vrijednosti i kvalitet življenja u našoj zemlji, danas je krajnje vrijeme da je formalno zaštitimo od destrukcije!“.

Smatra se da je najveći izazov 21. vijeka očuvanje prirodnog bogatstva tj. biodiverziteta. Trenutno je ugroženo oko 25% vrsta na planeti koje su sve dio ekosistema od kojeg zavisi naš kvalitet života. Biodiverzitet je ključan za ljude kroz obezbjeđivanje hrane, čiste vode, lijekova i zaštite od ekstremnih vremenskih prilika. Tim povodom, Centar za životnu sredinu skupa sa partnerima iz međunarodne mreže Friends of the Earth, je pripremio publikaciju koja opisuje biološku raznolikost, njen značaj i osnovne prijetnje, koje pronaći OVDJE.

Centar za životnusredinu aktivno radi na projektima zaštite biodiverziteta, te svojim aktivnostima nastoji da utiče na bolje upravljanje zaštićenim područjima u BiH te da poveća njihov broj.Veliki broj aktivnosti tokom proteklog perioda odnosio se na novo zaštićeno područje bara Tišina kod Šamca, naučno istraživanje flore i faune pritoka Neretve, zaštitu mrkog medvjeda, te promociju potrebe za zaštitom jedinstvenih kraških polja u BiH./Tim za medije/