Okrugli sto:Primjena Zakona o stvarnim pravima u BiH

Danas je Pravni fakultet Univerziteta u Travniku organizovao u svom isturenom odjeljenju u Malinama Okrugli sto na temu “Primjena Zakona o stvarnim pravima u Bosni i Hercegovini“,koji je okupio eminentne stručnjake iz oblasti pravnih nauka.

Učesnike Okruglog stola prvi je pozdravio osnivača i glavni menadžer Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, prof.dr. Ismet Alija,potom se prisutnima obratio i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, acc.prof.dr. Džemal Najetović.Moderator sesije je bio doc.dr. Benjamin Londrc.

Teme i predavači Okruglog stola bili su, kako slijedi:

-Pravo intelektualnog vlasništva kao ograničenje subjektivnih stvarnih prava, prof.dr. Ismet Alija, doc.dr. Haris Hasić,

-Stvarnopravni odnosi u predmetima s međunarodnim obilježjem, prof.dr. Zijad Hasić,

-Pravni okviri zaštite imovine u vlasništvu države BiHu kontestu primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja drzavnom imovinom, prof.dr. Muharem Selimović,

-Primjena Zakona o stvarnim pravima kod sticanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama, prof. dr. Izet Laličić,

-Sticanje vlasništva na nekretninama, legalnost ugovora kao notarski obrađene isprave i pravna sigurnost-dejstva presude Ustavnog suda, doc.dr. Elmir Jahić,

-Pretvorba društvenog vlasništva u privatno sa posebnimosvrtom na promet nekretnina koje će biti predmetom restitucije, doc.dr. Esad Hrvačić,

-Vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine (etažno vlasništvo)u Federaciji BiH, mr.sci Muharem Bajraktarević i

-Građenje na tuđem zemljištu kao osnov sticanja prava vlasništva, Ševkija Šehić.

Acc.prof.dr. Džemal Najetović je za naš portal izjavio da Univerzitet u Travniku veliku pažnju poklanja stvaranju boljih radnih uslova, ali i stručnom obrazovanju, pa je, uprkos pandemiji COVID-19 danas održan Okrugli sto u Malinama, o čemu je rekao:

“Svake godine na okruglim stolovima razmatramo najaktuelnija pitanja iz oblasti pravne nauke.Ranije smo imali 70 do 100 učesnika na ovakvim predavanjima, ali smo ovoga puta zbog pandemije COVID-19 reducirali broj učesnika.Svake godine štampamo zbornik radova, pa ćemo tako i ovoga puta postupiti.Kao što sam već rekao ove godine postupamo prema mjerama kriznih štabova o zaštiti zdravlja, pa smo znatno smanjili broj predavača i uopšte prisutnih.Uglavnom se radi o tematici ljudskih prava i slobodama, tako da ćemo čuti do kakvih su rezultata došli naši istraživači, koji su iznijeli svoje rezultate na okruglom stolu.Objavit ćemo zbornik radova, te će studentima i svim koji se bave ovom strukom i naukom, biti dostupni istraživački radovi prezentirani danas na Okruglom stolu u Malinamam”, rekao je akademik Najetović.

Prodekan, dr.Benjamina Karić je istakla da je proteklo 10 godina od osnivanja Pravnog fakulteta u Travniku i da je to najveći privatni fakultet u BiH:

“Baštinimo tradiciju dobrog kontinuiteta i svake godine organizujemo naučne konferencije i okrugle stolove u cilju napretka nauke u Bosni i Hercegovini i bez obzira na pandemiju uspjeli smo okupiti najeminentnije stručnjake iz oblasti pravne nauke”.

Doc.dr. Haris Hasić nam je objasnio na koji način se održava nastava, tako da se svake sedmice održava uživo, dok na raspolaganju stoji i on-line nastava, koja je dostupna svakodnevno.Takođe i ovo što je danas bilo na Okruglom stolu u Malinama bit će dostupno on-line.”Pratimo svjetske standarde, nastava se podiže na više nivoe svake godine, tako da su studenti, kada završe studije, spremni za tržište rada”, rekao je Hasić.

Okrugli sto u Malinama završen je donošenjem zaključaka, koji će, svakako, doprinijeti razumjevanju i usvajanju znanja iz ove važne djelatnosti, kao što je pravo./Š.G./

Na slici:acc.prof.dr. Džemal Najetović