PK inicijator saradnje obrazovnog i privrednog sektora

Zdravstvena zaštita učenika/ca srednjih škola na praksi, prihodi i obrada prihoda zarađenih praksom, zaštita na radu tokom prakse i brojna druga pitanja u temelju su aktivnosti Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja.

 Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine jedna je od strateških aktivnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, kroz osnivanje i rad Međusektorske kantonalne grupe a potom iniciranje i osnivanje Međukantonalne fokus grupe koja je po prvi put okupila stručnjake iz različitih sektora i nivoa vlasti sa zajedničkom misijom da unaprijede srednje stručno obrazovanje u FBiH.

Diana Babić, predsjednica Komore Zeničko-dobojskog kantona i predsjedavajuća Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja odgovara na pitanja o procesu unapređenja.

  • Koji problemi i potrebe su u fokusu djelovanja Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja?

Predstavnici/e relevantnih institucija – organa i ustanova iz svih kantona, međusektorskom i međukantonalnom saradnjom u okviru Međukantonalne fokus grupe će nastojati riješiti targetirane probleme koji se tiču doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika/ca za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja tokom obavljanja praktične nastave; doprinosa za osiguranje učenika/ca za slučaj invalidnosti i smrti uslijed povrede i profesionalne bolesti tokom praktične nastave; poreza na dohodak u vezi sa prihodima koje ostvari učenik/ca na osnovu novčanih i nenovčanih naknada u vezi sa praktičnom nastavom; zaštite na radu tokom praktične nastave; mjere zdravstvenog nadzora tokom obavljanja praktične nastave; sadržaj i način vođenja evidencije o učenicima/ama koji/e obavljaju praktičnu nastavu kod poslovnog subjekta.

  • Koji koraci su dosad preduzeti?

Premda smo održali svega dva tematska sastanka Međukantonalne fokus grupe, rezultati su već konkretni. Uspostavljena je platforma za razmjenu znanja i iskustva u vezi sa dualno organiziranim  srednjim stručnim obrazovanjem. Stvorene su pretpostavke za implementaciju zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa, kao i za osiguranje učenika/ca na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti i smrti, uslijed povrede na radu i profesionalne bolesti koji nastupe tokom praktične nastave. Učenicima/ama srednjih i tehničkih škola, najprije u ZDK, a potom i u cijeloj Federaciji BiH, će biti omogućeno ostvarivanje prava garantovanih propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Kreirana je Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak i upućena je Federalnom ministarstvu finansija. Suština Inicijative je poresko rasterećenje prihoda na osnovu naknada ostvarenih u vezi sa praktičnom nastavom i ferijalnom praksom, a najviše do iznosa od 50% prosječne neto plaće po zaposlenom/j u Federaciji BiH.

  • Koje su sljedeće aktivnosti i koraci Međukantonalne fokus grupe?

Za nas je u fokusu rad na aktivnostima koji će doprinijeti jačanju uloge i kapaciteta Privrednih komora u procesima unapređenja kvaliteta praktične nastave, kroz pokretanje niza aktivnosti. Naprimjer, realiziranje aktivnosti koje će u potpunosti omogućiti implementaciju zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa za osiguranje učenika/ca na praktičnoj nastavi, za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti koje nastupe tokom praktične nastave. Potom kreiranje i upućivanje Inicijative Federalnom ministarstvu zdravstva radi izmjene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u pravcu regulisanja sanitarnog nadzora nad osobama koje obavljaju praktičnu nastavu odnosno ferijalnu praksu. Radi se i na kreiranju i upućivanju inicijative Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u pravcu prilagođavanja rješenja Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika/ca na tim radnim mjestima u kontekstu praktične nastave i ferijalne prakse. Cilj donošenja novog Pravilnika je da se učenicima/ama srednjih škola omogući da pohađaju praktičnu nastavu, uz nadzor mentora/ica i u skladu sa pravilima o zaštiti na radu, za sva zanimanja i skupine poslova za koje se edukuju u okviru srednjeg stručnog obrazovanja. Kroz razmjenu dobrih praksi kantona koji imaju usvojene zakonske ili podzakonske akte koji regulišu izvođenje praktične nastave izvan škole, namjera je da se potaknu i ostali kantoni da donesu ovakve propise u narednom periodu, kao i da se postojeća kantonalna rješenja usklade.

  • Imamo li prijedloge rješenja i imamo li procjenu koliko može potrajati proces koji će dovesti do unapređenja?

Za rješavanje većine identificiranih problema u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja su nadležni isključivo federalni nivoi vlasti, pa su članovi Međukantonalne fokus grupe elaborirali problematiku i kreirali prijedloge nekih od najvažnijih rješenja.Dio planiranih aktivnosti, koje su preduslov unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja će, sigurna sam, biti implementirane već u narednoj godini, dok je za druge potreban kontinuiran, dugotrajan rad da bismo došli do sistemskih rješenja neophodnih za unapređenje predmetne oblasti. No, iako navedeno zahtjeva kontinuiran, seriozan rad svih članova/ica, neophodno je istaći da pokazuju spremnost da daju puni doprinos unapređenju predmetne oblasti i to je ono što dodatno motivira i ohrabuje i daje nadu u pozitivan ishod procesa.

  • Prema Vašem mišljenju, da li će ovi koraci unaprijediti kapacitet i kvalitet tržišta i zaustaviti odliv mozgova i radne snage iz BiH?

Osnovni cilj djelovanja Međukantonalne grupe je unapređenje zakonodavnog okvira srednjeg stručnog obrazovanja čime će se značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta praktične nastave, sigurnosti učenika/ca tokom izvođenja praktične nastave, motiviranosti učenika/ca za upis u srednje stručne škole, i u krajnjoj iteraciji, unapređenju kompetencija učenika/ca srednjih stručnih škola. Kompanije će, unapređenjem zakonodavnog okvira, dodatno biti motivirane da primaju učenike/ce na praksu, participiraju u unapređenju saradnje dva mjesta učenja, kao i da nagrade učenika/cu tokom obavljanja praktične nastave. Na kraju, radna snaga sa kompetencijama potrebnim u savremenim procesima rada će imati bolje prilike za zapošljavanje u BiH. Svojim radom će doprinijeti unapređenju konkurentnosti kompanija, čime će poslodavci biti u prilici adekvatno platiti radnike/ce, te će isti/e biti motivirani/e ostati u BiH.

Privredna komora ZDK od septembra 2020. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja, a uspostavljanje i djelovanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja jedan je od važnijih koraka u tom procesu. Zajedničkom inicijativom žele unaprijediti i uskladiti propise kako bi se kreirala dugoročna i održiva rješenja za srednje stručno obrazovanje, te uspostavila platforma za razmjenu znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Aktivnosti podržao je projekat “Stručno obrazovanje u BiH” koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i SR Njemačke./D.M./