Poziv za općine – Investicija od 200.000 KM u ulične kontejnere

Obavještavamo općine Federacije Bosne i Hercegovine da je ZEOS eko-sistem d.o.o., izdvojio sredstva za nabavku novih kontejnera za električni i elektronski otpad (u daljem tekstu e-otpad), koji će biti postavljeni besplatno u općine koje iskažu interes iizdaju potrebne saglasnosti za postavljanje i lokacije kontejnera.

Investicija u ukupnom iznosu od 200.000 KM, osigurana je iz vlastitih sredstava ZEOS-a sa ciljem unapređenja pravilnog odlaganja e-otpada i podizanja svijestistanovništva, kroz rješavanje problema na mjestu nastanka. Nabavljeni kontejneri će biti besplatno isporučeni na obezbijeđene lokacije,a po jednom kontejneru optimalan broj je 5.000 stanovnika.

Poziv se odnosi na sve općine Federacije Bosne i Hercegovine, a prednost imaju one koje trenutno ne posjeduju kontejnere za e-otpad, a imaju najpogodnije uslove.ZEOS će odluku o izboru donijeti prema vlastitoj procjeni i analizimogućnosti pražnjenja kontejnera.Zainteresovane općine mogu sa se prijave putem linka ovdje, ili putem stranice www.zeos.ba.

E-otpad je postao značajan dio životne svakodnevnice svakog čovjeka. Dostupnost uređaja i široka upotreba su omogućili stanovništvu velike prednosti visokog standarda života. Međutim, njihova proizvodnja, korištenje i odlaganje je postalo neodrživo. Zagađenje e-otpadom i njegove količine na deponijama se najefikasnije sprječavaju na mjestu njegovog nastanka, kroz edukacije i odvojeno sakupljanje e-otpada.

U 2019. godini u svijetu je generisano 53,6 miliona tona e-otpada, što je 7,3 kg po stanovniku planete Zemlje, a samo 17,4% je dokumentovano kao sakupljeno i reciklirano, što znači da se za 82,6% ne zna krajnja destinacija. Ovo je pokazatelj da globalne aktivnosti reciklaže nisu u skladu sa globalnim rastom e-otpada.BiH je jedna od 78 država, koja ima uređenu regulativu za upravljanje otpadnom  električnom i elektronskom opremom.

E-otpad potpada pod opasni otpad, kojeg je potrebno posebno sakupljati i isti se ne smije miješati sa ostalim komunalnim otpadom. Zdravstveni rizici povezani s e-otpadom mogu biti posljedica direktnog kontakta sa štetnim materijalima, kao što su barij, živa, olovo, kadmij, krom, bromirani usporivači gorenja, koji se nakupljaju u zemlji, vodi i hrani. Ovakve supstance uzrokuju kancerogena oboljenja, usporen mentalni razvoj djece, oštećenje vitalnih i reporduktivnih organa, zbog toga je njihova reciklaža neophodna.

Zbrinjavanje e-otpada u FBiH već 10 godina besplatno osigurava ovlašteni operater ZEOS eko-sistem d.o.o. (www.zeos.ba), a konačni cilj je da se građanima omogući nova infrastruktura i u našu državu iz Evropske unije prenesu dobre prakse zaštite i održivosti okoliša./Mahir Bjelonja/