Projekt“Sigurno školsko okruženje”

Vježba za evakuaciju u slučaju nesreće održana je u Osnovnoj školi Memići, na području općine Kalesija.Vježba je dio širih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u ovoj školi koju pohađaviše od 300 učenika.U vježbi su učestvovali nastavnici i učenici škole, te lokalne službe spasavanja, civilna zaštita, vatrogasci, policija, dom zdravlja i Crveni križ.

Sigurnost ove osnovne škole unapređuje se kroz projekt „Sigurno školsko okruženje“ koji u saradnji provode World Vision BiH i UNICEF. Projekt se odvija u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“.

“Vježba evakuacije služi kao praktični test znanja učenika i nastavnika o postupanju u slučaju nesreće, te uvezanosti škole i lokalnih službi spašavanja”, izjavio je Sveto Đuređević, menadžer projekta Sigurno školsko okruženje.

Imajući u vidu da u objektima škola tokom dana boravi veliki broj osoba, prije svega djece, škole su objekti sa visokim rizicima od posljedica prirodnih i drugih nesreća. Projektom „Sigurno školsko okruženje“ osigurano je kreiranje Školskih planova za smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa, što je ujedno i zakonska obaveza škola. Pored toga je za nastavno osoblje i učenike provedena obuka na temu rizika od katastrofa i njihove uloge i obaveza u slučaju opasnosti.

Školskim planom za smanjenje rizika od katastrofa su definisane neophodne intervencije u ovoj osnovnoj školi. Na osnovu plana će kroz projekt “Sigurno školsko okruženje” u nabavku opreme kao što su vatrogasni aparati, hidranti, ormarićiprvepomoći, i rekonstrukciju dimnjaka za centralno grijanje biti uloženo blizu 20 000 KM.

Projekt Sigurno školsko okruženje provodi se u 10 škola u BiH, te je ukupni iznos sredstava namijenjenih za nabavku opreme i rekonstrukciju 175 000 KM.

Sve planirane aktivnosti u školama uključenim u projekt „Sigurno školsko okruženje“ se provode u skladu sa World Vision BiH modelom „Sigurne Škole“ koji je do sada u praksi primjenjen u 39 osnovnih i srednjih škola u BiH, principima i smjernicama zaštite od COVID-19, kao i globalnim modelom „Sveobuhvatni okvir za sigurnost škola“ koji je uspostavila Globalna alijansa za smanjenje rizika od katastrofa i otpornost u sektoru obrazovanja, u čijem članstvu je i UNICEF.

Projekt se provodi u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije:Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda

(UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora./Nejra Baltes/