Unaprijeđena zaštita djece u vanrednim situacijama

Centri za socijalni rad u pet gradova, Bihać, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Sanski Most usvojili su Standardne operativne procedureza zaštitu djece u vanrednim situacijama. Podršku u pripremi i usvajanju procedura su pružili UNICEF i World Vision u BiH, a aktivnosti su realizovane u okviru komponente socijalne i dječije zaštiteu Zajedničkom programu Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”.

Među različitim rizicima, Bosna i Hercegovina (BiH) je značajno izložena hidrometeorološkim i geološkim opasnostima koje uzrokuju štetu na imovini – stambenim i poslovnim objektima, infarastrukturnim sistemima, zemljištu, i dovode u rizik zdravlje i živote ljudi. Djeca i kategorije stanovništva kao što su osobe sa invaliditetom su u hitnim situacijama dodatno izloženi opasnostima i ovise o insitucionalnoj pripremljenosti i podršci.

„Zaštita djece u vanrednim situacijama je jedan od primarnih prioriteta efikasnog upravljanja rizicima od katastrofa i centri za socijalni rad predstavljaju ključne ustanove za osiguranje adekvatnih usluga, referalnih mehanizama i resursa podrške najranjivijoj djeci i porodicama. COVID-19 i ostale velike vanredne situacije sa kojima se BiH susrela su ukazale na povećane rizike od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece koji se povećavaju usljed pojave niza negativnih socio-ekonomskih posljedica vanrednih situacija. Zbog toga je izuzetno važno da centri za socijalni rad i ostali pružaoci usluga i akteri u osiguranju zaštite djece imaju jasno razrađene i usvojene mehanizme postupanja, kapacitete i raspoložive resurse kako bi svako dijete bilo zaštićeno. UNICEF BiH u saradnji sa partnerima kontinuirano ulaže u izradu i promociju ovih rješenja u najboljem interesu svakog djeteta u BiH“, rekla je dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-au BiH.

„Od velikih poplava 2014. godine, sprovedene su mnoge akcije, ali još uvijek nedostaje adekvatan odgovor na potrebe djece u vanrednim situacijama, a to je dodatno potvrdila i pandemija COVID-19. U takvim situacijama, kategorije stanovništva koje i u redovnim okolnostima zahtijevaju posebne mjere zaštite (kao što su djeca, osobe sa invaliditetom, stari itd.), dodatno su ugrožene. Projektom je centrima za socijalni rad pružena podrška u standardizaciji procedura za postupanje u hitnim i kriznim slučajevima“, izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision u BiH.

Aktivnosti ove komponente Zajedničkogprograma Vlade Švicarske i UN-asu osigurale da sistem bolje razumije rizike s kojima se djeca suočavaju u vanrednim situacijama, kako bi djeca dobila adekvatnu podršku tokom istih, uključujući djecu koja doživljavaju nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje i eksploataciju, kao i djecu odvojenu u vanrednim situacijama. Standardnim operativnim procedurama su definisane uloge, odgovornosti i procedure koje su u najboljem interesu djeteta, čime će se svim akterima koji djeluju u oblasti zaštite djece, a posebno radnicima centara za socijalni rad, pružiti zajednički osnov za adekvatno i blagovremeno djelovanje u cilju zaštite djece u vanrednim situacijama.

Aktivnosti komponente socijalne i dječije zaštite se provode u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora./Nejra Baltes/