UO UPFBiH:Nastavak dijaloga o minimalnoj plaći

Sarajevo, 02. juli/srpanj 2021. – Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o nastavku vođenja socijalnog dijaloga i poduzimanju potrebnih aktivnosti za pokretanje inicijativa za vođenje pregovora i zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.

Kroz predstojeće pregovore sa socijalnim partnerima, granskim kolektivnim ugovorima će se definirati iznos minimalne plaće za svaku djelatnost pojedinačno. Još jednom je istaknuta spremnost i posvećenostUPFBiH da se kroz pregovore i dijalog sa socijalnim partnerima dođe do kompromisnog rješenja o iznosu minimalne plaće za svaku djelatnost pojedinačno, u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 131 o utvrđivanju minimalne plaće. Prema ovoj Konvenciji, elementi za utvrđivanje minimalne plaće su potrebe radnika i njihovih porodica, uzimajući u obzir generalni nivo plaća u zemlji i životne troškove te ekonomski faktori, uključujući zahtjeve u vezi ekonomskog razvoja i nivoa produktivnosti i zaposlenosti.

UPFBiH je usvojilo, prije više od godinu dana, stavove koje je dostavilo Vladi FBiH, a koji se tičuutvrđivanja minimalne plaće u iznosu koji utvrde socijalni partneri, bitnog smanjenja opterećenja cijene rada i da taj iznos ide u povećanje plaća radnika te da se ustanove kriteriji za objektivno utvrđivanje i usklađivanje cijene rada u skladu sa Konvencijom MOR-a br. 131.

Podsjećamo da je zbog ozbiljno narušenog povjerenja, javnog prozivanja i napada od strane sindikata UO UPFBiH donio odluku o povlačenju iz socijalnog dijaloga i vođenju pregovora sa sindikatima. Nakon što svjedočimo promijenjenom ponašanju predstavnika sindikata, poboljšanoj saradnji i uvažavanju UPFBiH, promjenama u javnom nastupu predstavnika sindikata i odnosima sa vlastima, UO UPFBiH donio je odluku o nastavku socijalnog dijaloga.

Još jednom naglašavamo da se socijalni dijalog mora temeljiti na međusobnom uvažavanju i povjerenju koje se gradi godinama te saradnji u dobroj vjeri. UPFBiH je trajno opredjeljeno za vođenje socijalnog dijaloga i ubuduće će raditi na jačanju socijalnog dijaloga i izgradnji međusobnog povjerenja.UPFBiH pregovore o potpisivanju kolektivnih ugovora vodit će sa sindikatima koji su imenovali delegaciju za Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH.

UO UPFBiHje donesenom odlukom dodatno ojačao Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga koja je potpisana sa legitimnim predstavnicima granskih sindikata iz realnog sektora, sa kojima će u narednom periodu predano raditi na dogovoru o potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, utvrđivanju minimalne plaće za svaku djelatnost pojedinačno, radu u ESV za teritoriju FBiH te zajedničkom nastupu prema predstavnicima federalnih vlasti s ciljem poboljšanja položaja radnika i smanjenja cijene rada.

Na sjednici UO UPFBiHimenovani su pregovarački timovi poslodavaca za pregovore i zaključivanje kolektivnih ugovora za djelatnosti metalne industrije, industrije građevinarstva, industrije hemije i nemetala, za tekstilnu industriju i industriju kože i obuće, za djelatnost saobraćaja i cestovnog prometa te za djelatnost trgovine, a imenovan je i predsjedavajući pregovaračkog tima za djelatnost industrije drveta i papira dok će članovi tima biti imenovani u narednim danima./Mirela Haskić-Šuša/