Zabranjeno kretanje mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Na području Federacije BiH zabranjeno je kretanje svim osobama mlađi od 18 godina i starijim od 65 godina, odlučio je Federalni štab civilne zaštite.

Naredbe:

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

4. Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.