Donatorska akcijaBHAAAS-a

-Logopedska oprema olakšala rad Mobilnog tima sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Veliki broj djece danas se suočava sa određenim poteškoćama u razvoju, a rano otkrivanje i početak rada sa takvom djecom od izuzetne je važnosti. Osim roditelja, u napretku djece sa poteškoćama u razvoju veliku ulogu ima i škola. Stoga je izuzetno važno imati kvalifikovane osobe koje će sa takvom djecom raditi.

Stručna podrška

Upravo to je ono što već nekoliko godina radi Mobilni stručni tim za podršku inkluzivnom obrazovanju, koji djeluje u nekoliko škola na području Kantona Sarajevo. Trenutno u KS-u djeluje 25 subtimova podijeljenih na predškolsko (3 subtima), osnovnoškolsko (19 subtimova) i srednjoškolsko obrazovanje (3 subtima). Ukupan broj stručnjaka angažovanih u MST-u je 76, a svaki subtim u osnovnim školama u nadležnosti ima od dvije do pet ustanova, u zavisnosti od broja učenika kojima je potrebna podrška članova MST-a.Ovi timovi su sastavljeni od stručnjaka iz različitih oblasti koji prate i procjenjuju potrebe djece sa poteškoćama, te im pružaju individualnu ili grupnu podršku u saradnji sa nastavnicima i roditeljima.

Jedna od škola koja je uključena u ovaj program je i Druga osnovna škola iz Hrasnice koju trenutno pohađa 168 učenika sa određenim poteškoćama, a ukupan broj učenika kojima subtim JU Druga osnovna škola pruža podršku je 70. S obzirom na to da ovaj subtim u svojoj nadležnosti ima ukupno četiri škole na području općine Ilidža, podršku pruža prioritetno učenicima sa razvojnim teškoćama, a u skladu sa rasporedom i ostalim učenicima koji imaju blaže vrste teškoća.

Škola ima prostorije koje koriste članice Mobilnog tima, a osigurali su i prostor za senzornu sobu koji je djelimično opremljen i uređen. Nizom projekata u prethodnom periodu uposlenici škole osigurali su sredstva za nabavku Behringer aparata, određenog didaktičkog materijala te adaptaciju toaleta koji je bio van funkcije.

Zbog velikog broja učenika sa artikulacijskim poteškoćama, timu Druge osnovne škole bili su potrebni logopedski aparat Vibrofon i logopedske sonde, a zahvaljujući članovima Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke(BHAAAS) i drugima koji su se odazvali na BHAAAS-ovu donatorsku akciju, aparati su nedavno dostavljeni ovoj školi i stručnjaci su već počeli da rade sa njima. BHAAAS je neprofitna, organzacija čiji ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti, a veliki broj članova čine pripadnici bosanskohercegovače dijaspore. Sa željom da skrenu pozornost javnosti na važnost ulaganja u obrazovanje i inkluziju djece sa poteškoćama, odlučili su da pomognu ovom simboličnom akcijom.

Amela Mujkić, logoped u Mobilnom timu, istakla je kako se mobilni stručni timovi za podršku inkluzivnom obrazovanju sastoje od tri člana i to: psiholog, edukator-rehabilitator i logoped.

„Svaki stručnjak iz svog ugla opservira učenika i na osnovu zajedničkih zapažanja određuje potrebni nivo podrške i planira rehabilitaciju u skladu sa potrebama učenika. Ponekad je učeniku potrebna stručna podrška sva tri člana tima, a ponekad isključivo jednog. Najčešće se dešava da logoped ima veći broj učenika u odnosu na psihologa i edukatora-rehabilitatora jer je u većini škola veći i broj učenika sa govorno-jezičkim teškoćama u odnosu na učenike sa socio-emocionalnim, motoričkim, te teškoćama u ponašanju ili u učenju“, kazala je Mujkić.

Iako se trude da svojim radom doprinesu maksimalno i pomognu učenicima kojima je pomoć potrebna, za rad su im često neophodni i određeni instrumenti, koji nekim ustanovama nedostaju. Tako su i u Drugoj osnovnoj školi nedostajali aparat Vibrofon i logopedske sonde, koje su nabavljene zahvaljujući godišnjoj akciji BHAAAS Lends a hand.

„Ova donacija je od velikog značaja za učenike sa govorno-jezičkim poteškoćama. Naime, aparat Vibrofon i logopedske sonde su logopedska oprema koja se može lako transportovati iz jedne u drugu školu tako da donacija ima višestruku važnost jer će služiti za rad sa učenicima u četiri ustanove na području općine Ilidža. Govorno-jezičke, tačnije artikulacijske, teškoće su često prisutan poremećaj kod učenika. Posjedovanjem logopedskih sondi i Vibrofona, sami proces korekcije glasova kod djece bi trebao biti uspješniji i brži“, kazala je Mujkić.

Kako pomoći u radu Mobilnom timu?

Djeci sa poteškoćama u razvoju podrška Mobilnih stručnih timova je neophodna. S obzirom na to da u Kantonu Sarajevo postoji veliki broj djece sa poteškoćama, koje mogu onemogućiti dijete ili otežati mu da učestvuje u obrazovnim procesima, svaki vid podrške u školskom okruženju, kako je i Mujkić istakla, veoma je značajan. Pružanjem stručne podrške tokom osnovnoškolskog obrazovanja djeci sa poteškoćama se mogu ublažiti teškoće, te poboljšati socijalne vještine i nivo samostalnosti,te povećati samopouzdanje.

„Mi se svakodnevno trudimo da poboljšamo uslove i način rada kroz pisanje projektnih ideja vezanih za materijalne i nematerijalne resurse. U prethodnih 5 godina je realizovano nekoliko projekata kroz koje su obezbijeđena sredstva za nabavku logopedske opreme, opremanje senzorne sobe, nabavka didaktičkog materijala i adaptacija toaleta u prostorijama Mobilnog stručnog tima. Također, kontinurano se stručno usavršavamo s ciljem poboljšanja kompetencija kako bismo pružili što kvalitetniju podršku učenicima“, istakla je Mujkić, te dodala kako bi neophodno bilo i da se angažuje dodatni broj stručnjaka kako bi se rasteretili postojeći i stvorili uslovi za pružanje češće i kvalitetnije podrške učenicima u osnovnim školama. Rad bi im olakšala i nabavka didaktičkog materijala.

Donatorska akcija BHAAAS-a okupila je članove i prijatelje organizacije oko ovog cilja i novcem koji su donirali kupljeni su Vibrofon i logopedska sonda koji će Mobilnom stručnom timu olakšati rad sa djecom. Predstavnici BHAAAS-a razgovarali su sa stručnjacima iz Mobilnog tima i o potrebi za organizacijom radionica na temu inkluzije i mogućnostima međunarodne saradnje na ovom polju. BHAAAS poziva pojedince i organizacije da budu svjesni predanosti svih koji u BiH svojim radom doprinose inkluziji u obrazovanju, te da se pridruže podizanju svijesti o ovoj značajnoj temi./M.Pamuk/