Teror nad poštenim i znanim

Mi ne planiramo, mi ne djelujemo preventivno na određene procese i anomalije u društvu. Umjesto da idemo dalje sa društveno-ekonomskim razvojem, mi se bavimo poslijedicima našeg haotičnog i neorganizovanog rada a, slobodno mogu reći, i kriminalnog djelovanja.
Uzmimo samo obrazovanje. Olako sticanje fakultetskih diploma i naučnih zvanja, magistar i doktor na našim univerzitetima, dovodi do veoma velikih društvenih anomalija. Pretpostavka je, ako osoba ima veći stepen obrazovanja, ta osoba treba da ima i veće vještine u obavljanju poslova za koje se školovala u odnosu na osobu čiji je stepen obrazovanja niži. Pogotovu ovo bi trebalo da važi za osobe koje imaju akademska zvanja; magistar i doktor. Međutim, to nije tako. Kod nas, obrazovna titula se koristi za prestiš u društvu. I što je najgore, ti i takvi magistranti i doktoranti vrše teror nad poštenim i znanim osobama, obzirom da zauzimaju visoko položaje u društvu. Njihovo znanje nije na takvom nivou da mogu rješavati probleme koji su javljaju na pozicijama na kojima se nalaze. Da bi održali svoju poziciju takvi u svom radu preferiraju komandni sistem organizacije procesa a ne savmene metode naučne organizacije rada, posebno kibernetike.
(Selimović Edhem Edo)