Održana 29.redovna sjednica Skupštine RMU Banovići

U pozorišnoj sali Radničkog doma rudnika „Banovići“ danas je održana 29. redovna sjednica Skupštine. Sjednicom je predsjedavala gospođa Jasmina Pašić u funkciji predstavnika većinskog vlasnika kapitala Vlade FBiH, dok su za zapisničara Skupštine izglasani Zijad Demirović i Esmir Šahbazović.

Na 29. redovnoj sjednici Skupštine Društva za učešće u radu i odlučivanju prijavljeno je 565.764 dionica sa pravom glasa, nakon čega je konstatovano da postoji kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na današnoj sjednici.

Nakon izbora radnih tijela sjednice sa 97,7041 % glasova ZA usvojen je godišnji Izvještaj o poslovanju Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju.Takođe je razmatrana i sa 97,70% gasova ZA usvojena Odluka o rasporedu dobiti za 2020. godinu, na osnovu koje se dobit raspoređuje na stavku rezerve.

Sjednica Skuštine održana je uz pridržavanje svih propisanih higjensko- epidemioloških mjera vezanih za suzbijanje širenja zareze izazvane virusom COVID-19./Press RMU Banovići/