UP FBiH traži produženje roka za plaćanje PDV-a

Sarajevo, 27. maj/svibanj 2020. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine traži od delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da podrže izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, u smislu produženja roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a, a koje je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Radi se o zahtjevu koji je potpisalo više od 30.000 poslovnih subjekata iz cijele BiH.

„Produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a bi u velikoj mjeri olakšalo poslovanje privrednim subjektima, a ne bi uticalo na procenat naplate PDV-a. Zato pozivamo delegate Doma naroda da podrže Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, usvojene u Predstavničkom domu i tako ispune obaveze preuzete prihvatanjem Reformske agende kojom je definirano donošenje zakonskih rješenja u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta“, kažu u UPFBiH.

Iz UPFBiH podsjećaju da bi bila prvamjera donesena na nivou države BiH s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Pomjeranjem roka ostvario bi se pozitivan uticaj na likvidnost privrednih subjekata.Također ističu daje postojeći rok za podnošenje PDV prijave i plaćanje PDV-a do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec suviše kratak. Podsjećaju da ukoliko porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku osim novčane kazne ima i druge štetne posljedice na poslovanje. Pomjeranjem roka plaćanja poslodavci će lakše moći kontrolisati svoj cash-flow.

Iz UPFBiH podsjećaju delegate Doma naroda da je predloženo rješenje potpuno usklađeno sa Direktivom Vijeća Evropske unije o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost.

„Rok za podnošenje poreske prijave za PDV u BiH je najkraći u Evropi. Najčešći rok je 20-30 dana, a u nekim zemljama je i duži. Zanima nas razlog zbog kojega taj rok ni u jednoj zemlji nije tako kratak kao u BiH?“, pitaju se poslodavci.

Osim toga, pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, došlo bi do usklađivanja sa odredbom o roku izvršenja novčanih obaveza između preduzetnika u poslovnim transakcijama koji iznosi do 60 dana u oba bh. entiteta. Iz UPFBiH pitaju zašto bi privredni subjekti trebali biti u podređenom položaju u odnosu na državu.

Na kraju, iz UPFBiH ukazuju da predložene izmjene i dopune Zakona o PDV neće imati negativan uticaj na likvidnost budžeta BiH, entiteta i kantona./Almasa Bajrić/