UPFBiH: Hitna procedura za povrat PDV-a

Sarajevo, 16. april/travanj 2021. – Udruženje poslodavada Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je otvoreno pismo Zoranu Tegeltiji, predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vjekoslavu Bevandi, ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u kojemu se navodi:

„Poštovani,
Obraćamo Vam se u ime više od 20.000 članica Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, PDV obveznika, koje duže od 10 godina ne mogu realizirati svoje pravo na povrat PDV-a iz inostranstva.
Duže od 10 godina UPFBiH je insistiralo na izmjeni članova 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kako bi se stvorili uslovi za uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno, zaključivanja bilateralnih sporazuma sa drugim državama, na osnovu kojih bi bh. privrednici ostvarili pravo na povrat PDV-a iz inostranstva.
Zbog odbijanja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da izvrši izmjene Pravilnika, UPFBiH je podnijelo krivičnu prijavu 20.11.2019. godine protiv članova UO UIOBiH zbog nedonošenja izmjena i dopuna Pravilnika. Na osnovu naše prijave, a po nalogu Tužilaštva BiH SIPA vrši istražne radnje.

Nakon podnesene krivične prijave, UO UIO BiH je konačno prošle godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj: 44/20, od 24.07.2020. godine) kojim su izmjenjeni članovi 94. i 95. na način da se stvaraju zakonske pretpostavke za uspostavljanja principa uzajamnosti povrata PDV-a.
No, bez obzira što su donesene izmjene i dopune Pravilnika, nadležne instutucije Bosne i Hercegovine još nisu pokrenule postupak za zaključenje bilateralnih međunarodnih ugovora. Države sa kojima treba zaključiti ugovor, a koje imaju uslov uzajamnosti i ne vraćaju PDV bh. kompanijama već godinama su: Hrvatska, Slovenija, Italija, Mađarska, Poljska, Češka, Grčka, Bugarska, Rumunija, Španija i Švajcarska.

Podsjećamo da su nadležne institucije Hrvatske još 2011. godine uputile institucijama u Bosni i Hercegovini pismo namjere za potpisivanje sporazuma, na osnovu kojeg bi bio omogućen povrat PDV-a kompanijama u BiH. Međutim, potpisivanje sporazuma nije bilo moguće dok se ne usvoje izmjene i dopune Pravilnika.

Udruženje poslodavaca FBiH je 26.11.2020. godine uputilo Ministarstvu finansija i trezora BiH i Vijeću ministara BiH dopis u kojem smo zatražili hitno pokretanje inicijative za zaključivanje bilateralnih međunarodnih ugovora u skladu sa članom 4. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/00 i 32/13). Međutim, do danas, ništa nije urađeno po tom pitanju.

Ponovo smo 12.03.2021. godine uputili urgenciju i ukazali na značaj zaključivanja bilateralnih međunarodnih ugovora, ali nikada nismo dobili odgovor od Vijeća ministara BiH, niti od nadležnog ministarstva.

O značaju hitnog potpisivanja bilateralnih ugovora o uzajamnom povratu PDV-a za bh. privrednike, najbolje govori činjenica da bi iznos PDV-a koji bi se vratio bh. privrednicima iz Hrvatske bio sedam puta veći od iznosa PDV-a koji bi se iz Budžeta BiH vraćao privrednicima u Hrvatskoj.

Zbog svega navedenog, ponovo insistiramo i javno pozivamo Vas kao čelne ljude Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i resornog Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pokrenete inicijativu za zaključivanje bilateralnih međunarodnih ugovora, pogotovo sa Hrvatskom i Slovenijom. Time će se omogućiti povrat PDV-a domaćim privrednicima na bazi reciprociteta“, navodi se u pismu UPFBiH./A.Bajrić/