Naša stranka: Press povodom Dan žena

Danas je u Sarajevu povodom Osmog marta održana press konferencija Naše stranke. Govoreno je o političkoj participaciji žena, njihovom zdravlju, nasilju nad ženama te o ženama u poduzetništvu. Predstavljeno je šta je Naša stranka uradila na poboljšanju položaja žena u BiH, ali i šta tek planira uraditi.

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, govorio je o političkoj participaciji žena unutar NS-a.Naveo je da u Predsjedništvu Naše stranke ima 43 posto žena, a od šest zastupnika naše stranke u Federalnom parlamentu čak pet su žene. Također, brojna su i druga tijela i organi stranke, kao i klubovi stranke u različitim zastupničkim tijelima u kojima broj žena prelazi 50 posto.

Mirjana Marinković-Lepić, zastupnica Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, govorila je o rodno zasnovanom nasilju, pogotovo o tretmanu žena u javnom prostoru:

„Poseban oblik nasilja je nasilje nad ženama u online prostoru koje ni na koji način nije sankcionisano u postojećoj zakonskoj regulativi i to će biti predmet rada naših zastupnika/ca u zakonodavnim organima“, rekla je Lepić.

Jasmina Mršo iz Zdravstvenog savjeta Naše stranke najavila je da će zastupnice Naše stranke u Parlamentu FBiH inicirati kreiranje Strategije o unapređenju ženskog zdravlja u FBiH. Također, Naša stranke će u periodu od 16. do 22. marta objavljivati podatke o ženskom zdravlju ali i prijedloge preventivnih i drugih mjera. Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, govorila je o tržištu rada u BiH, s posebnim fokusom na KS, iz rodne perspektive. Kao poseban uspjeh Naše stranke, ali i svoj lični, navela je činjenicu da KS po prvi put ima usvojen Gender akcioni plan za period 2019 – 2021:

„Ovaj dokument će nam pomoći da vodimo odgovornu politiku i imamo egzaktne podatke o zaposlenosti žena, jer trenutno ne znamo efekte sporadičnih mjera u pokušajima postizanja rodne ravnopravnosti koje su se sprovodile proteklih godina“, rekla je Bešlija. Najavila je da će 11. 3. na sjednici Skupštine KS inicirati da žene budu oslobođene tine KS inicirati da žene budu oslobođene plaćanja takse za registraciju obrta.

Lejla Brčić, članica Predsjedništva Naše stranke, govorila je o legislativi koja je, kad je ravnopravnost polova u pitanju, dobra, ali da njeni efekti nisu vidljivi. Konstatirala je da je uzrok tome nedostatak svijesti o doprinosu žena u društvenom životu te da je podizanje svijesti o tome ono što treba biti u fokusu i političara i medija ali i drugih društvenih djelatnika.

Azra Jahić, vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad, rekla je da žene moraju vjerovati u sebe i svakodnevno se osnaživati sa ciljem da dostignu same vrhove u sfrema svoga djelovanja. Kao primjer navela je činjenicu da u BiH ni u jednom telekom operatoru na direktorskoj poziciji nikada nije bila žena iako već godinama gotovo jednak broj muškaraca i žena studiraju elektrotehniku, odnosno informatičke i telekomunikacijske smjerove./Tim za medije/