U funkciji kontejneri za elektro otpad

Prije desetak dana u Živinicama su postavljeni prvi kontejneri za elektro otpad.E–otpad potpada pod opasni otpad, jer sadrži mnoge štetne tvari poput kadmija, kroma, broma, olova,arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora i drugih, i ukoliko se ne odlaže pravilno, njegove opasne supstance mogu zagaditi tlo, zrak i vodu, te na taj način postati dio lanca ishrane.

Nadamo se da će Živiničani brzo razviti navike savjesnog odlaganja, jer će time činiti dobro svima.Nadati se da neće doći do mimoilaženja i bacanja tih vrsta otpada u korito naših rijeka, koje su odavno zagađene svakodnevnim bacanjem raznog otpadnog materijala.

Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi “čist” otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu.

Na ovaj način omogućeno je sakupljanje svih kategorija e–otpada, sa posebnim naglaskom na e–otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati.Današnjim uvidom u stanje 4 kontejnera za elektro otpad čini se da će građani poštivati pravila za odlaganje pomenutog otpada.